چهارشنبه 02 12

گفتگوی سوگواران

امام حسین علیه السلام

عاشورا

یکی از مجموعه میزهای اندیشه در  باشگاه اندیشه ، « گفتگوی سوگواران » است که اینک هشتمین سال خود را پشت سر می نهد. در این جلسات ، تلاش میشود تا از مناظر مختلف و موافق و مخالف ، ابعاد و ساحات رخداد سترگ سال 61 هجری ، بررسی شود و محور همیشگی گفتگوی سوگواران ، مواجهه نقادانه با تمامی مواریث ما در این باب است.

در این مجموعه ساحات مختلف و  چه بسا متعارض این واقعه سترگ ، بررسی و در باب آن گفتگو شده است و می‌شود ...
 ابعادی همچون نگاه آیینی و مناسکی _ تاریخی _ کلامی _ اقتصادی _ جامعه شناختی _ میتولوژیک _ فلسفی _ عرفانی _ روانکاوی _ ایدئولوژیک _ و .....

مجموعه تلاش هشت ساله‌ی گفتگوی سوگواران که کاری کم نظیر در عرصه عاشورا پژوهی است و برخوردار از  جدیت نگرش انتقادی ، بتدریج و  با در نظر گرفتن مصالحی در کانال و سایت باشگاه اندیشه و نیز به صورت کتاب های مدون  عرضه و منتشر خواهد شد، به امید حق