چهارشنبه 02 12

تفکر نقادانه .مغالطات آماری و احتمالی: سوگیری های شناختی و دلایل تکاملی آنها( بخش دوم)

با ارائه دکتر حسین شیخ رضایی

کلیدواؤه :  مغالطه عطف . در نظر نگرفتن عطف پایه . متقلب . محتوا . تصریح به تقلب . تفکر خود به خودی . تفکر تاملی . دسترس پذیری . مغالطه عطف . نرخ پایه