مبانی و پیامدهای نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت

نشست دوم 

با حضور : اردشیر منصوری

دوشنبه 29 بهمن 1397