قبض و بسط در ترازو

قبض و بسط در ترازو

با حضور : دکتر خلیل قنبری

دوشنبه 6 اسفند 1397

زمان 18.27  دکتر قنبری   کلید واؤه : معرفت دینی . مراد مولف . فلسفه علم . بحث درجه یک .

زمان 18.38  دکتر قنبری   کلید واؤه : جامه پوشانی . تعبیر ناآگاهانه . توصیه و توصیف . ترجیح بند . هرمونتیک . حوزه فلسفه ی علم

زمان 18.46  دکتر قنبری   کلیدواؤه  : نظریه داروین . خلقت انسان . معرفت بشری .

زمان 19.10  دکتر قنبری   کلیدواؤه : متن ناطق . پایان پذیر . پایان ناپذیر . زبان عرفی . جاودان یا ناجاودان . اوصاف متعارض . مرئی و نامرئی . 

                                               عالمان دینی و روشنفکران دینی . نسبت قهری نسبت اختیاری . مفهوم دوقلو . تطبیق و انطباق .الهیات . عرفان . 

                                               علوم دینی و معرفت دینی . نفس الامر . بسط تجربه نبوی .عالم مطلق . کانتکس . معرفت بشری . فلسفه معرفت دینی .

                                               سروش الهی دان . سروش متکلم . سروش فیلسوف کلام . استراتؤیک . علم درجه اول . انبان ذهن .