پنجشنبه 16 09

کاغذ اخبار

مقایسه مطبوعات سالهای نهضت ملی با دوره فعلی

باشگاه انديشه كه چندي است مورد توجه جامعه فرهيخته كشور قرار گرفته ديروز يكي ديگر از مجموعه همايش هاي خود را برگزار كرد. اين همايش كه نخستين نشست از مجموعه «كاوشي در تاريخ مطبوعات از ابتدا تاكنون» محسوب، و با عنوانِ كلي «كاغذ اخبار» برگزار مي شد، به گفتار دكتر انور خامه اي در باب مقايسه مطبوعات سال هاي ملي شدن صنعت نفت با مطبوعات فعلي اختصاص داشت.

نكته بسيار جالب توجه و مهم در اين همايش كه مي توان گفت در دوره معاصر بي نظير است، حضور بزرگاني از نحله هاي مختلف بود كه با گفتار و سخنانِ خود زينت بخش محفل و ياري رسانِ كارآمدي اين نشست بودند. دكتر انور خامه اي، ميهمان اصلي، خود از فعالان سياسي دهه هاي دوم و سوم قرن حاضر و از تئوريسين ها و متفكران بزرگ فلسفي ـ اجتماعي است كه با كتاب مشهور «تجديد نظرطلبي از ماركس تا مائو» ستايش هربرت ماركوزه فيلسوف بزرگ قرن بيستم را برانگيخت. ديگر حاضران عبارت بودند از :

دكتر علي نقي منزوي، نويسنده، مترجم و پژوهشگر و واضع نظريه گنوسيسم اسلامي ـ دكتر عنايت اله رضا، فعال سياسي دهه هاي دور، مهاجر خواسته و ناخواسته در ساليان گذشته، پژوهشگر برجسته علمي ـ دكتر ناصر تكميل همايون، استاد دانشگاه و از فعالان سياسي پيش از انقلاب ـ مسعود برزين، روزنامهنگار، نويسنده، و از محققين بنام در عرصه تاريخ مطبوعات نيز محسوب مي گردد. و دكتر هوشنگساعدلو، از فعالان نيروي سوم و جامعه سوسياليست ها و نيز جناب آقاي محمد تركمان، مورخ سرشناسِ معاصر كه آثاري ارزنده را در زمينه تاريخ معاصر ارائه داده اند.

   حضور اين فرهيختگان كه همگي از تجربه داران و فرزانگان اين سرزمين به شمار مي آيند مـوجب به وجود آمدن فـضايي سرشار از بحث و گفتگو و در عين حال مملو از صميميت شد.