ضيافت قهوه

بررسی و تحلیل پروژه های فکری روشنفکران و اهالی فرهنگ امروز ...

در میز  اندیشه " ضیافت قهوه " که هر چند یکبار در
 باشگاه اندیشه و با حضور صاحب نظران رشته های گوناگون علمی برگزار میشود مهمانان از پروژه شخصی خود که در طول حیات برگزیده اند سخن میگویند.


 در این مجموعه از میزهای اندیشه  ، روال معمول چنین است که فرد مهمان با طرح دغدغه ها و پروژه فکری و شخصی خویش به طرح مهمترین چالش پیش روی خود میپردازد.
و روند ، روند گفتگو ست.
بسان ضیافت و سمپوزیوم  افلاطون ..
ضیافتی افلاطونی ؛ گفتگو و بحث و عدم اکتفا به دانسته ها و مقبولات و مشهورات و حتا به چاش کشیدن مسلمات و بدیهیات ...
گفتگو و تلاش برای رسیدن به ریشه ها و اصلاب .

گفتگوی همه حاضران با هم . و بدین ترتیب ، مهمان و میزبانان ، در تعاملی دیالکتیکی به بررسی عمیقترین و پایه ای ترین داشته ها و نداشته  های خویش میرسند.

در طی سالها ، افراد مختلفی در این مجموعه مشارکت داشته اند .
دکتر ناصر تکمیل همایون ، زنده یاد محمدعلی سپانلو، انور خامه ای ، علی نقی منزوی ، محمدجواد مظفر ، احمد زیدآبادی ، رضا همراه، ر اعتمادی ، مسعود برزین ، احسان شریعتی ، نصر الله حکمت ، پرویز خرسند ، ناصر خدایار ، احسان نراقی ، محمدعلی نجفی و  ....

به تدریج و با تامل ، بخش های مهمی از این مجموعه که حاوی بخش های مغفولی از تاریخ معاصر است ، منتشر خواهد شد