حکمت نامتناهی . نشست سیزدهم

دوشنبه
1400/12/16
ساعت ۱۶

به سوی صدق گفت و گویی 

در جلسات گذشتۀ حکمت نامتناهی‌، درباره مفهوم صدق اشاراتی شد و سیر آن جلسات بدین گونه بود که  ابتدا از نگاه مکاتب مختلف فکری به مفهوم صدق نگریسته شد سپس در نقد این نگرش‌ها صحبت شد و بعد حکمی درباره مفهوم صدق در نظام فکری حکمت نامتناهی بیان شد. سپس نقدهایی به تعریف ایجابی در این جلسه وارد شد و نظریه صدق ارائه شده را آنجا که به نقد نظریات گذشته برهان اقامه می‌کند قوی و آنجا که صدقِ خود را می‌گوید تا حدی نارسا دانست و مواردی همچون نسبی‌گرایی حداکثری، خلط وجه هنجاری و وجه توصیفی کلمات، نامشخص بودن دقیق مفاد نظریه صدق مذکور و شباهت فراوان آن در مقام اثبات با "نظریه مطابقت" پاشنه آشیل آن رای به نظر می‌رسیدند. اما به نظر نقطه مهم و قابل اتکا در این حکم، پذیرفتن کثرت‌گرایی در صدق بود که در این مطلب با تکیه به همین نقطه آغاز کرده‌ایم.
اینک در این جلسه تلاش می‌کنم از موضعی ایجابی به طراحی رویکردی متفاوت در حوزه صدق بپردازم تا با یاری صاحبان رای حلقه "مکتب کاوش های وجودی" این نظریه کاویده، کاسته یا کامل شود. 
رئوس مطالب این نشست چنین خواهد بود : 
➖ نظریه صدق گفت و گویی و نظریات صدق 
➖ معرفت آدمی چگونه شکل می‌گیرد؟
➖ جهان؛ کشف یا ابداع؟!
➖ نظریه صدق گفت و گویی چه می گوید؟ 
➖ نقش دیگری در فرایند درک واقعیت
➖ صدق گفت‌وگویی و مساله نسبیت‌گرایی
➖ روش و صدق