خاطراتی از تشکیل کنگره اول جبهه ملی دوم

1382/2/10

استاد حسين شاه حسيني مبارز سياسي ايران با اشاره به مبارزات خود مطالبي را عنوان كرد و گفت : قبل از ملي شدن صنعت نفت من در كنار پدر و در محضر آيت اكاشاني بر مبناي تعهدات اجتماعي و مذهبي خود همواره تلاش كردم تا در يك حاكميت آزاد و مستقل زندگي كنم به همين دليل هرگز از هرگونه مبارزه ضداستعماري و ضداستبدادي غافل نبودم.

وي افزود : آغاز مبارزات ما قبل از ملي شدن صنعت نفت در زماني بود كه قوام السلطنه مي خواست وارد مملكت شود و با تشكيل حزب دموكرات انتخابات دوره پانزدهم تهران را سپري كند. آن روزها مردم مبارزات ما را مبارزات ملي نمي دانستند زيرا درك واقعي از جامعه خود نداشتند. بايد گفت جامعه آن روزگار هنوز رشد نكرده بود به طوري كه در نقاط مختلف ايران از جمله تهران، خان ها و قدرتمندان حكومت مي كردند.

او در ادامه با ياد از مدرسه مروي تهران به عنوان مكاني براي برگزاري جلسات سخنراني انتخاباتي، اظهار كرد : در جلسات انتخاباتي مدرسه مروي كساني كه در مكتب مرحوم مدرس درس بسيار آموخته بودند، براي مستمعين كه از رؤساي اصناف، پاتوق داران و مشتي هاي تهران بودند، نطق ارزشمندي مي كردند.

شاه حسيني اضافه كرد : در گذشته بازار تهران و شخصيت ها يا در مسايل سياسي دخالت نمي كردند، يا اگر وارد اينگونه مسايل مي شدند وظيفه خود مي دانستند كه براي رسيدن به هدف مشخص و مورد نظر خود تلاش كنند. به همين دليل در كار سياسي اين مملكت تا پيش از انتخابات 16 تهران بازار تهران مؤثرترين نقش را داشت.

اين مبارز سياسي هم چنين يادآور شد : آن روزگار وقتي رئيس صنفي يا شيخ القومي در شهر تهران مردم را به كاري و يا حركتي دعوت مي كرد مردم براساس اعتمادي كه به او داشتند، سخن او را با جان و دل مي پذيرفتند و به خواسته او جامه عمل مي پوشاندند.

وي در بخش ديگر سخنان خود به ارتباط علي اميني با تودة مردم اشاره كرد و گفت : قدرت علي اميني بيشتر متكي به روحانيت و بازار تهران بود. او كمتر به توده هاي تحصيل كرده دانشگاهي تكيه مي كرد.

او در ادامه در خصوص كنگره مطالبي را عنوان كرد و گفت : كنگره را يك گروه سياسي تشكيل مي دهد در قالب اينكه اين گروه يك منشور كلي ارائه بدهد و يك اصول اخلاقي را معين كند و يك تشكيلات سازماني داشته باشد.

وي به ديدگاه دكتر مصدق درباره كنگره اشاره كرد و گفت : دكتر مصدق در مكاتبات خود جبهه ملي را مركز تجمع تمام گروه هاي سياسي، احزاب و شخصيت هاي سياسي ميشناخت كه ضد استبدادي و ضد استعماري باشند و فقط به ايران فكر كنند و لاغير.

وي افزود : به عبارتي از ديدگاه دكتر مصدق شاه بيت جبهه ملي ايران مبارزات ضد استعماري و ضد استبدادي بوده است. چراكه هر استبدادي به دنبال خود استعماري بي چون و چرا و يا حكومت توام با استبداد مي آورد.

او هم چنين تصريح كرد : وقتي حكومتي استبدادي باشد تيم نمي تواند تصميم بگيرد زيرا قانون در دست فرد است و فرد با مصلحت خود تصميم مي گيرد اما زماني كه اين تصميم براي فرد عواقب منفي برجاي گذارد، همان فرد آن را نمي پذيرد و با سر نيزه خود آن را از ميان برمي دارد.

استاد شاه حسيني با بيان اين مطلب كه جبهه ملي دنباله رو تفكر دكتر مصدق بود، خاطرنشان كرد : براي دكتر مصدق مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري مطرح بود. يك جنبه ملي شدن صنعت نفت، جنبه اقتصادي آن بود و جنبه ديگر آن استواري حاكميت مردم بود. زيرا در حكومت مردم سالار استبداد و استعمار نمي تواند دوام يابد.

او افزود : از داخل جبهه ملي گروه هاي متعددي چون نهضت آزادي، ملي مذهبي ها، جنبش مسلمانان مبارز،حزب ملت ايران وبه وجود آمدند. اين گروه ها تقريبا“ در يك زمان همگي با جبهه ملي بودند در حالي كه اكنون داراي اختلاف سليقه و نظراتي هستند اگرچه در اصول عقايد و نظرات خود، نظرات مشتركي دارند.

وي ادامه داد : در زمان دكتر مصدق جبهه ملي مركزيت داشت و از هر نظر مي توانست در مقابل هر قدرتي مقاومت كند در حالي كه امروز جبهه ملي آن قدرت سابق را ندارد زيرا شاخههاي مختلفي پيدا كرده است. در واقع اين شاخه ها به عنوان عناصري هستند كه ميخواهند تفكر دكتر مصدق را به نسل آينده منتقل كنند و بگويند كه راه نجات تنها از طريق انسجام بين تمام نيروهاي ضد استبدادي و ضد استعماري غيروابسته ممكن است.

اين مبارز سياسي در پايان ديدگاه و اعتقاد خود را نسبت به جبهه ملي، بيان كرد و در اين باره گفت :

به اهداف جبهه ملي اعتقاد دارم، دنباله رو نهضت ملي ايران هستم و هنوز بر اين باورم كه تنها راه نجات، همان استقرار حكومت و قانون است و اميدوارم كه مردم نيز بيشتر با تاريخ اين مملكت آشنا شوند و بدانند كه مبارزات مسلحانه و غيرقانوني نتايج سازنده و خوبي براي مملكت ما ندارد.

وي افزود : مردم بايد سطح رشد فكري و سياسي خود را وسعت داده و با اتحادي بزرگ، مردم سالاري را در اين مملكت از طريق استقرار حكومت و قانون دوام بخشند.