پنجشنبه 16 09

سلسله نشست های گپ و گفت

از آنجا كه مراكز تاريخ نگاري و ثبت حوادث تاريخ معاصر در ايران، اغلب به گونه اي يك جانبه و با در نظر گرفتن منافع خاص فكري و ايدئولوژيكي به ثبت و تحليل وقايع معاصر پرداخته اند، لذا در اين راه خواه ناخواه، مميزي، تحليل هاي اعوجاج دار و فراموشي و مغفول ماندن بعضا“ نكات مهم، برآنان عارض شده است.

بـه همين دليل بـاشگاه انــديشه، مجموعه همايشي را با عنوان كلي «گپ و گفت»‌ تدارك ديده است كه در اين سلسله همايش ها كه هر چهارشنبه در شبستان انديشه تشكيل مي گردد، كليه كساني كه به نحوي با تاريخ، سياست و فرهنگ معاصر درگير بوده و از تاريخ سازان و يا تحليل گران محسوب مي گردند به بازگويي ناگفته ها و نانوشته ها و خاطرات مهم خود مي پردازند تا از اين رهگذر، مركزي براي ثبت وقايع و حوادث تاريخ معاصر از مناظر گوناگون و متفاوت و بعضا“ متناقض، به وجود آيد.