چهارشنبه 02 12

همایش از سی تیر تا 28 مرداد

باشگاه انديشه كه مجمعي فعال در حيطه فرهنگي اجتماعي است، پس از برگزاري همايش موفق «شريعتي شناسي» كه مورد استقبال اقشار فرهيخته جامعه قرار گرفت، همايش ديگري را برگزار مي كند كه در آن چگونگي نهضت ملي شدن نفت و سرانجام اين نهضت از زواياي گوناگون به كنكاش گذاشته مي‌شود.

به باور مديريت باشگاه انديشه، چينش جامع و كامل اين همايش كه شامل صاحبنظران عرصه هاي گوناگون سياسي و فرهنگي بود فرصتي است براي همنشيني و تفاهم و تعامل انديشه ها. و در نهايت عبرت آموزي از تاريخ چرا كه

«گذشته، چراغ راه آينده است»