پنجشنبه 16 09

گفتگوی سوگوران سال نهم جلسه اول

گفتگوی سوگوران سال نهم جلسه اول

اولین نشست از سال هشتم گفتگوی سوگوار

ان با حضور دکتر شریعتمداری در باشگاه اندیشه برگزار شد