گفتگوی سوگوران سال نهم جلسه اول

گفتگوی سوگوران سال نهم جلسه اول

اولین نشست از سال هشتم گفتگوی سوگوار

ان با حضور دکتر شریعتمداری در باشگاه اندیشه برگزار شد