دکتر شریعتمداری . جلسه اول از سال هشتم

دکتر شریعتمداری . جلسه اول از سال هشتم

اولین نشست از سال هشتم گفتگوی سوگواران با حضور دکتر شریعتمداری در باشگاه اندیشه برگزار شد