جلسه دوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران

جلسه دوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران

در باب نسبت صحت روایان تاریخی و آثار اجتماعی عاشورا برگزار شد

1396/7/10

دومین نشست از هشتمین سال گفتگوی سگواران دوشنبه 10 مهر در باب نسبت صحت روایان تاریخی و آثار اجتماعی عاشورا برگزار شد.