گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه سوم

گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه سوم

بررسی موسیقی عزا در اقوام ایران زمین استاد عبدالرضا مجدی

1396/7/17

استاد عبدالرضا مجدی ، 

بررسی موسیقی عزا در اقوام ایران زمین 

نشست سوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران . 

هفدهم مهرماه 1396