استاد عبدالرضا مجدی ، نشست سوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران

استاد عبدالرضا مجدی ، نشست سوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران

بررسی موسیقی عزا در اقوام ایران زمین

1396/7/17

استاد عبدالرضا مجدی ، 

بررسی موسیقی عزا در اقوام ایران زمین 

نشست سوم از سال هشتم گفتگوی سوگواران . 

هفدهم مهرماه 1396