پرسش و پاسخ در نشست چهارم سال هشتم گفتگوی سوگواران

پرسش و پاسخ در نشست چهارم سال هشتم گفتگوی سوگواران

پیرامون مناسک نوظهور عزاداری

1396/7/24

پرسش و پاسخ و نقد با حضور اعضای باشگاه اندیشه " پیرامون مناسک نوظهور عزاداری" 

24 مهرماه 1396