گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه چهارم

گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه چهارم

پرسش و پاسخ پیرامون مناسک نوظهور عزاداری

1396/7/24

پرسش و پاسخ و نقد با حضور اعضای باشگاه اندیشه " پیرامون مناسک نوظهور عزاداری" 

24 مهرماه 1396