احمد خالصی . پیرامون ثار الله یا خدای شهید

احمد خالصی . پیرامون ثار الله یا خدای شهید

جلسه ششم گفتگوی سوگواران سال هشتم.

1396/8/8

پیرامون ثارالله یا خدای شهید شونده

احمد خالصی

جلسه ششم از سال هشتم گفتگوی سوگواران

8آبانماه 1396