گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه هفتم

گفتگوی سوگواران سال نهم جلسه هفتم

دکتر اردشیر منصوری . نهضت امام حسین به مثابه مبارزه مدنی

1396/8/15

نهضت امام حسین به مثابه مبارزه مدنی

جلسه هفتم از سال هشتم گفتگوی سوگواران 

15 آبان 1396