دکتر اردشیر منصوری . نهضت امام حسین به مثابه مبارزه مدنی

دکتر اردشیر منصوری . نهضت امام حسین به مثابه مبارزه مدنی

جلسه هفتم از گفتگوی سوگواران سال هشتم

1396/8/15

نهضت امام حسین به مثابه مبارزه مدنی

جلسه هفتم از سال هشتم گفتگوی سوگواران 

15 آبان 1396