عمادالدین باقی . جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین

عمادالدین باقی . جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین

جلسه هشتم از گفتگوی سوگواران سال هشتم

1396/8/22

جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین 

عمادالدین باقی . 

جلسه هشتم از گفتگوی سوگواران سال هشتم

22  آبان 1396