پنجشنبه 16 09

نسبت رسانه و فلسفه

 

براستی نسبت رسانه و فلسفه چیست ؟

آیا نسبتِ این دو ، نسبتی قابل فهم و بررسی است؟ فلسفه ورزی ، چگونه میتواند از رسانه به مفهومِ عام آن استفاده کند؟ آیا فلسفه میتواند برای تعمیق و ژرفا بخشیدن به فلسفه ورزیِ عمومی از رسانه استفاده کند؟

 و رسانه با دایرۀ وسیع و خیره کننده اش ، چه تاثیری بر مفاهیمِ فلسفه و مصادیق آن دارد؟

 بحث از فلسفۀ رسانه نیست . سخن از نسبت فلسفه و رسانه است.

سخن را از امرِ متناقض و به عبارت صحیح  تر امورِ متناقض آغاز میکنم.

تاریخِ دانش فلسفه ( دانش؟؟ ) هماره گواهی داده که فلاسفه در روشِ فلسفه ورزی ، موضوعات ، آغازگاه ، مقصد و از آن بالاتر در تعریفِ خودِ فلسفه نیز اختلاف نظر داشته اند.

این پرسش براستی مطرح است که آیا فلسفه ، علم است ؟ یا نوعی صورت بندی دانایی؟ یا میتوان گفت شاید فلسفه ، نوعی از شیوه های دیگرِ حضور و طرحِ پرسش در جهان باشد ؟

 نکته مهم این است که نه تنها در تعریف فلسفه ، اتفاق نظری وجود ندارد بل در بیان مقصد و مقصودِ آن نیز ، اختلافی عجیب بین صاحبنظران و اهالی فلسفه ورزی به چشم میخورد .

از طرف دیگر ، فلسفه ورزی ، همیشه و همه جا امری ذهنی و انتزاعی و تجریدی محسوب شده است و چه بسا این برداشت ،  امری به حق بوده باشد .

 اما اگر قرار باشد دربارۀ رابطه فیلسوفان و رسانه سخن بگوییم آنگاه مشکل دیگری نیز رخ می نماید.

رسانه ، به ذاته و بالاجبار و به شیوه ای رایج ، امری همگانی و عمومی محسوب می شود. چه از جهتِ گسترۀ مخاطبان در سراسر جهان در نظر بگیریم و چه از جهت نوع انتخابِ پیام  و شیوۀ ارسال آن ، ظاهراً توجه به گسترۀ بیشترِ مخاطب و تلاش برای شمول بیشتر رسانه ، از تاریخِ بررسیِ تحولاتِ رسانه ها ، تفکیک ناپذیر است.

 رسانه برای ادامه حیاتِ خود و توانایی رقابت با سایر مدیوم ها ، گریزی و گزیری از توجۀ هماره به حفظ مخاطب و بیشتر و گسترده تر کردن دایرۀ مخاطبان ندارد.

 و این توجه به جنبه عمومی و پاپیولار و همگانیِ رسانه را چگونه میتوان با ساحتِ فردی و جنبۀ خاص بودنِ فلسفه ورزی ، جمع نمود؟ آیا نیازی به این تجمیع هست؟ و آیا میتوان از تقریب سخن گفت ؟

آیا خواص و نخبگان و قشر الیتِ جامعه را میتوان با فرهنگ عمومی آشتی داد؟

**********

مباحثی که عنوان شد ، همگی به عنوان طرح مسئله و موضوعِ سخن طرح شده اند. به امید حق در یادداشت بعدی  ، به تفصیل و مبسوط و با ذکرِ مصادیق، این بحث را پی خواهم گرفت.

 

 یا حق