گفتگوی سوگواران سال دهم . جلسه اول

امکان رویکردجامع تر به عاشورا

با حضور : محمد حسین قدوسی

ناقدین : مصطفی میر احمدی زاده - علی زمانیان

دوشنبه 97/6/26