گفتگوی سوگواران سال دهم . جلسه دوم

نقد اجتماعی آیین های عاشورایی

با حضور : محسن آرمین - محمد رضا کلاهی

دوشنبه 97/7/2