گفتگوی سوگواران سال دهم . جلسه چهارم

هویت روایی : من و روایت های عاشورایی

با حضور : امیر مازیار - سید مجید حسینی دستجردی - فرید الدین فرید عصر

دوشنبه 97/7/16