پنجشنبه 16 09

گفتگوی سوگواران سال دهم . جلسه پنجم

سرایت ابتلا در واقعه عاشورا

هرچه بلاجویی بیشتر ، تماشایی تر

با حضور : منصور براهیمی - محمد جواد قدوسی - حمید تلخابی - نرگس یزدی

دوشنبه 97/7/23