گفتگوی سوگواران سال دهم . جلسه ششم

سوگ یا تراژدی عاشورا

با حضور : منصور براهیمی - مهدی نصرالله زاده - مهدی داودآبادی - حمید رضا قادری

دوشنبه 97/7/30